Philips Automotive/Lumileds

woensdag 14 januari 2015

Op 8 januari jl. hadden de vakorganisaties met Philips een derde overleg over de voorgenomen afsplitsing van Automotive/Lumileds van Philips.

Tijdens een eerdere bijeenkomst in oktober 2014 bespraken wij met Philips een eerste concept overgangsmaatregelen. Tijdens een volgende bijeenkomst in november kregen wij van Dominiek Plancke een toelichting over de achterliggende motieven van de afsplitsing en van zijn inschatting van de marktkans van de nieuwe Lumileds onderneming. Tijdens dat overleg stelden wij kritische vragen over de kansen van de vestiging Middelburg.

Namens de VHP2 leden sprak Jörg Sauer tijdens het tweede overleg de wens uit om ook na de afsplitsing nog bij het Philips Pensioenfonds pensioen op te kunnen bouwen. Afgesproken is dat dat Jörg samen met de pensioendeskundige van Philips in een werkgroep de mogelijkheden daartoe zou verkennen.

Pensioenregeling

Tijdens het afgelopen overleg liet Philips weten dat men een positieve grondhouding heeft ten aanzien van ons voorstel om de werknemers in de nieuwe Lumileds onderneming bij het Philips Pensioenfonds deel te laten blijven nemen. Om die optie nader uit te werken wil Philips een deskundige inschakelen om die mogelijkheden nader te onderzoeken.

Afgesproken is dat zowel de vakorganisaties als Philips in eigen kring de mogelijkheden en onmogelijkheden verkennen dat werknemers bij de nieuwe Lumileds onderneming bij het Philips Pensioenfonds aangesloten blijven.

Tijdstip overgang onderneming

Philips benadrukte dat het voor de onderneming heel belangrijk is dat de nieuwe onderneming per 1 april 2015 geheel losgemaakt is van Philips. Dat zou inhouden dat vanaf die datum bijvoorbeeld de Metalektro cao van toepassing zou zijn. Hetzelfde geldt voor de pensioenregeling hoewel Philips heeft aangegeven de nieuwe onderneming bij het Philips Pensioenfonds te willen houden totdat definitieve duidelijkheid is over de interne en externe mogelijkheden.

Namens de VHP2 heeft Jörg Sauer aangegeven dat op dit moment onduidelijk is hoe de eigendomsstructuur van de nieuwe onderneming eruit gaat zien. Het zou onlogisch zijn om onomkeerbare keuzes op het terrein van de arbeidsvoorwaarden te maken terwijl Philips mogelijkerwijs na de aandelenoverdracht nog een meerderheidsaandeel houdt of dat de aandelenoverdracht nog geruime tijd op zich laat wachten of zelfs helemaal niet gaat plaatsvinden. Het lijkt Jörg beter om in dit stadium de afspraken klaar te hebben zodat de afspraken in werking kunnen treden als de aandelenoverdracht naar de nieuwe eigenaren een feit is.   

Sociaal Plan

In de eerste versie van de overgangsmaatregelen wordt nog naar een CSP 2014 verwezen. Inmiddels is met Philips een CSP afgesproken tot en met 2018. Jörg stelde voor het nu van toepassing zijnde CSP in de overgangsmaatregelen op te nemen. Hierover zijn tijdens het overleg nog geen nadere afspraken gemaakt.   

Overige arbeidsvoorwaarden

Zoals bekend zal op de nieuwe onderneming de Metalektro cao van toepassing zijn. Als VHP2 zijn wij partij bij het afspreken van de Metalektro cao. Philips heeft ons een vergelijking gegeven van de 2 cao’s. Afgesproken is dat de vakorganisaties hun vragen en opmerkingen over de vergelijking aan Philips doorgeven zodat wij tijdens het volgende overleg de arbeidsvoorwaardelijke verschillen kunnen bespreken.

Vervolgoverleg

Op 5 februari as. is een vervolgoverleg gepland. Voorafgaand aan het overleg, dat in Middelburg gaat plaatsvinden, zullen de vakorganisaties een gezamenlijke ledenraadpleging houden. Door het feit dat deze nieuwsbrief alleen aan VHP2 leden is gericht bereiken wij niet alle werknemers. Als je een collega kent waarvoor de informatie uit deze nieuwsbrief relevant is aarzel dan niet om hem/haar de nieuwsbrief toe te sturen. Voor meer informatie kunnen aankomende leden op deze website terecht.

 

 

 

vorige  terug naar overzicht