Arbeidsrecht basisdocumenten

Actuele CAO's

De actuele CAO's en Sociaal plannen zijn terug te vinden onder diensten > collectieve belangenbehartiging.

Arbeidsvoorwaarden beleid

Om onze leden duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsvoorwaardelijke standpunten van de VHP2 is hier een niet limitatieve opsomming van onderwerpen opgevoerd. Het is duidelijk dat een dergelijke ... lees meer

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsovereenkomsten check | Je staat op het punt om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Waar moet je dan in elk geval aan denken?  Zijn de afspraken volledig genoeg vastgelegd?  lees meer

Werkloosheidswet | Een werknemer die werkloos wordt , kan in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering  als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet... lees meer

Functiewaardering | Veel bedrijven maken gebruik van een bepaald functiewaarderingssysteem om vast te stellen welke beloning bij een bepaalde functie hoort. VHP2 is op de hoogte van de meeste... lees meer

Vakantie en verlof

Vakantiedagen | Sinds 1 januari 2012 is de wetgeving over de opbouw en het opnemen van vakantiedagen gewijzigd. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste regels. Het wettelijk aantal vakantiedagen ... lees meer

Fusies, overnames en faillisement

Uitkering wegens betalingsonmacht van de werkgever: faillissementsuitkering | Wat als je werkgever je loon niet meer kan betalen? In geval van zogenaamde betalingsonmacht van de werkgever, waardoor hij  de loonbetalingsverplichtingen niet kan nakomen... lees meer

Ontslag

Einde van de arbeidsovereenkomst: Ontslagrecht | Op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst eindigen en wanneer moet een werkgever een ontslagprocedure volgen? Het is goed om je rechten en je plichten te kennen. Wanneer verspeel je.... lees meer

 Wet werk en zekerheid; wijzigingen in het flexrecht per 2015

De Wet werk en zekerheid is met enige kleine amenderingen, aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bevat ingrijpende hervormingen op drie terreinen, namelijk het ontslagrecht, de Werkloosheidswet en het flexrecht. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft de minister toegezegd dat een aantal wijzigingen in het flexrecht pas op 1 januari 2015  (in plaats van 1 juli 2014) in werking zullen treden...... lees meer

Inperking concurrentiebeding voor flexwerkers

Op 1 januari 2015 worden de strengere regels rond het concurrentiebeding van kracht... lees meer