Blog

15 oktober 2013 | Begrotingsakkoord

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Op vrijdag 11 oktober jl. heeft het VVD-PVDA kabinet een begrotingsakkoord met D66, CU en SGP voor het jaar 2014 bereikt. Velen zijn met mij opgelucht dat de politieke rust in Nederland lijkt terug gekeerd. In de aanloop naar het akkoord leek het erop dat het 'sociaal akkoord' dat dit voorjaar tussen sociale partners en de overheid is gesloten op de tocht zou komen te staan. Hoewel de afspraken uit het 'sociaal akkoord' niet 1 op 1 overeind zijn gebleven blijft de essentie van het akkoord gelukkig overeind.

Door de discussies die rondom mogelijke aanpassingen van het sociaal akkoord werden gevoerd werd duidelijk hoe de (politieke) besluitvorming in dit land werkt. Dat brengt mij tot een korte terugblik op de totstandkoming van het sociaal akkoord.

Na de verkiezingen in 2012 is in het najaar van 2012 een regeerakkoord tussen de partijen VVD en PVDA gepresenteerd. In het regeerakkoord zijn in plaats van waterige compromissen belangrijke thema’s tegen elkaar uitgeruild. Een gevolg hiervan was dat op het terrein van de sociale zekerheid en het ontslagrecht ingrijpende wijzigingen en in mijn ogen verslechteringen in het regeerakkoord werden opgenomen.

Er was wel afgesproken om te proberen een breed draagvlak voor de gemaakte afspraken te krijgen. Om die reden zijn de sociale partners uitgenodigd om de voornemens te concretiseren. Als gevolg daarvan is het sociaal akkoord 2013 gesloten.

Ten tijde van het sluiten van het akkoord was nog niet helemaal duidelijk of aanvullende besparingen nodig zouden zijn. In de begroting van 2014 bleek dat het kabinet een aanvullende besparing van € 6 miljard nodig achtte. Doordat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerheid heeft was het kabinet genoodzaakt om met de oppositie over de begrotingsafspraken te onderhandelen. Met name D66 drong erop aan om de afspraken uit het Sociaal Akkoord versneld door te voeren.

Op dat moment werd wederom duidelijk dat de gekozen volksvertegenwoordigers afspraken die met sociale partners zijn gemaakt kunnen overrulen. Gelukkig heeft men blijkens de uitkomst van het begrotingsakkoord de afspraken uit het Sociaal Akkoord zeer serieus genomen.

De belangrijkste verandering is dat de wijziging van het ontslagstelsel al halverwege 2015 gaat plaatsvinden. Als VHP2 vinden wij net als de Vakcentrale MHP-ziet-begrotingsafspraken-als-steun-sociaal-akkoord,  dat deze aanpassing onnodig is maar omdat aan deze wijziging ook de afspraken over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en de verbetering van de Flex-afspraken zijn gekoppeld kunnen wij daarmee leven. Bovendien zijn voor de middeninkomens duidelijke koopkrachtverbetering aangebracht.

15 oktober 2013 Jörg Sauer