Blog

26 mei 2016 | Mantelzorg

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

In de afgelopen periode heeft de VHP2 in diverse Cao’s afspraken gemaakt over Mantelzorg. De achtergrond van deze afspraken ligt in het feit dat de overheid steeds meer verwacht van de naasten als het gaat om de zorg voor anderen. Uit onze achterban kregen wij weliswaar geen verontrustende berichten dat zaken rondom Mantelzorg in de ondernemingen slecht zijn geregeld, maar gezien de maatschappelijke urgentie van dat onderwerp vonden onze leden het wel een onderwerp dat de moeite waard was om te bespreken. Een voorbeeld van de afspraken die we over Mantelzorg hebben gemaakt vindt u hieronder:

Afspraak over Mantelzorg in Cao Philips (looptijd van 01-01-2015 tot 31-12-2016):
Partijen (h)erkennen het belang van het kunnen aanbieden van mantelzorg. Momenteel is nog onvoldoende duidelijk of binnen de onderneming behoefte bestaat aan additionele arbeidsvoorwaardelijke arrangementen om dit te faciliteren. Gedurende de looptijd van de Cao zal hiernaar onderzoek worden gedaan. Hiertoe zal een paritaire onderzoekscommissie worden opgezet.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de commissie voorstellen ontwikkelen die in een volgend CAO overleg kunnen worden ingebracht. De mogelijkheid van het inrichten van een helpdesk kan onderdeel uitmaken van de voorstellen.

Afspraak over Mantelzorg in Cao NXP (looptijd 01-07-2015 tot 01-10-2018):
CAO partijen zien het belang van het thema mantelzorg en werk. Partijen zijn het er over eens dat dit thema een verantwoordelijkheid is van zowel werkgevers als werknemers. Binnen onderhavige Cao spreken partijen af om een nulmeting te doen naar het begrip van het thema werk en mantelzorg binnen het bedrijf . Tevens zal onderzocht worden of en zo ja hoeveel mantelzorgers er binnen het bedrijf zijn.
Vervolgens spreken partijen af, dat de uitkomsten van de nulmeting binnen het bedrijf worden gedeeld, waarna er in overleg tussen NXP, OR en vakbonden nader beleid zal worden ontwikkeld. Dit beleid is gericht op het bevorderen van de dialoog tussen werknemer en leidinggevenden en dient mogelijkheden te bieden tot het verrichten van maatwerk.

Afspraak over Mantelzorg in Cao PostNL(looptijd 01-01-2016 tot 31-03-2017):
Werkgever neemt de wet- en regelgeving inzake mantelzorgers in acht.

Een week geleden spraken wij met een groep leden die betrokken zijn bij de overdracht van Philips Uden naar CoorsTek. Als VHP2 hebben wij voor de groep werknemers overgangsmaatregelen afgesproken die wij in de bijeenkomst hebben toegelicht. Van een van de aanwezigen kwam de indringende vraag of wij ook het onderwerp Mantelzorg in de afspraken hebben meegenomen. Deze mevrouw ging ervan uit dat in de Philips Cao concrete afspraken staan over tijd die werknemers krijgen als ze Mantelzorg verlenen. Zij was weliswaar nog geen Mantelzorger maar zij vreesde dat zij in zo’n situatie volledig voor de kosten zou moeten opdraaien en dat vond zij onrechtvaardig. Deze mevrouw was bang om rechten te verliezen die ze feitelijk niet heeft.

Ik leg graag uit hoe de huidige wet- en regelgeving over Zorg eruit ziet.

Om te beginnen heb je recht op calamiteitenverlof als je door een acute situatie niet kunt werken. Dat is bijvoorbeeld het geval als je kind wegens ziekte niet naar school kan. Dat verlof is betaald en duurt zeer kort (enkele uren tot uiterlijk een paar dagen). Bij de verzorging van een zieke maximaal 1 dag.

Daarnaast hebben werknemers recht op kortdurend zorgverlof. Dat verlof duurt per kalenderjaar maximaal 2 weken. De werkgever is verplicht om in deze periode 70 % van het salaris door te betalen.

Langdurig zorgverlof is onbetaald en bedraagt maximaal 6 weken. Je hebt recht op langdurig zorgverlof als je voor een terminaal ziek familielid moet zorgen.

Uit de praktijk weet ik dat veel werknemers die Mantelzorg verlenen hierover afspraken maken met hun werkgever. Dat kan zijn dat men part-time gaat werken en op de vrije dag voor het familielid zorgt maar het kan ook zijn dan men later kan beginnen om eerst zorg te verlenen en dan langer doorwerkt of dat men op gezette tijden thuis gaat werken.

Om meer zicht te krijgen op de bestaande praktijk hebben wij de bovenstaande Cao afspraken gemaakt. Mocht het zo zijn dat de uitkomst van de onderzoeken nadere Cao afspraken nodig maken dan zullen we dat in de eerstkomende onderhandelingen proberen te regelen.