Blog

4 april 2013 | Sociale agenda

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Het overleg tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties over een sociaal akkoord is half maart formeel begonnen. Enige tijd daarvoor hadden de werknemers- werkgeversorganisaties vooral informele verkenningen gepleegd over de voorliggende maatregelen uit het regeerakkoord. Als VHP2 hebben wij in de afgelopen tijd op meerdere plekken voor onze leden bijeenkomsten georganiseerd waarin wij onze leden over de kabinetsplan-nen hebben geïnformeerd. In overleg met de vakcentrale MHP hebben wij op basis van de inbreng van onze leden de inzet van de vakcentrale voor het sociaal overleg meebepaald. Het is nu vooral afwachten wat de uitkomst van het overleg zal zijn. Eén ding is duidelijk. Voor de werknemersorganisaties zullen echt een aantal fundamentele aspecten in de voorliggende plannen moeten verbeteren voordat de uitkomst het predicaat “sociaal akkoord” krijgt. Wat het lastig maakt, is dat werknemers- en werkgeversorganisaties het onderling met elkaar over een aantal aspecten snel met elkaar eens zouden kunnen wor-den, maar het kabinet heeft voor de begroting 2014 op de onderwerpen waarover gesproken wordt al vele miljarden als bezuiniging ingeboekt.De kans is groot dat als die bezuiniging niet of onvoldoende ingeboekt wordt, het kabinet de onderlinge afspraken niet gaat overnemen. Er zijn tijdens de verkenningen weliswaar al voorzichtige openingen gevonden maar het is nu nog te prematuur om daar conclusies aan te verbinden.Wat het ontslagrecht en de WW betreft zijn de plannen in mijn ogen veel te ver doorgeschoten. Wij moeten echter niet vergeten dat onder het huidige ontslagrecht werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en werk-nemers waarvoor de werkgever een ontslagvergunning via het UWV heeft verkregen in veel gevallen helemaal geen ontslagvergoeding ontvangen. Deze route wordt vaak door het MKB gekozen. De norm van de huidige kantonrechtersformule bij ontslag via de rechter, die door veel van onze leden als uitgangspunt wordt genomen, is slechts één van de mogelijkhe-den om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat het kabinet een een-duidige route voor alle werknemers wil vastleggen lijkt op zich prima, maar de nadelige gevolgen  daarvan  raken vooral oudere werknemers met een lang dienstverband en werknemers met een bovenmodaal inkomen hard. Ik ben op zich een voorstander dat de huidige beloning op lang bij één werk-gever blijven plakken, wordt aangepast en dat het ontslagrecht wordt ge-moderniseerd. De manier waarop en het tempo waarin moet wat mij be-treft echter anders. Helaas zijn op dat vlak in het verleden veel dappere pogingen om het stelsel te wijzigen mislukt. Ik wens de vakcentrales samen met de werkgeversorganisaties en het kabinet veel wijsheid om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen waarbij ook heilige huisjes niet gespaard hoeven te worden.