Blog

10 januari 2014 | VOLDOENDE DRAAGVLAK VOOR DE CAO

Casper Vaandrager Casper Vaandrager

Het is een terugkerende discussie: Is er nog genoeg draagvlak voor de CAO? Het draagvlak voor de CAO staat onder druk. Oorzaken zijn het groeiende aantal zzp’ers en buitenlandse arbeiders, de decentralisering in de arbeidsvoorwaardenvorming en de teruglopende organisatiegraad en vergrijzing van de vakbeweging. Mevrouw Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van de werkgeversvereniging FME, liet recent in het AD optekenen dat de werkgevers in de technologische sector geen CAO meer willen afsluiten als de vakorganisaties zich blijven opstellen als 'belangenbehartiger van hun vergrijsde achterban'. De vakorganisaties vertegenwoordigen nog maar 20% van het personeel en om die reden wil de FME een nieuw overlegmodel. Hoe dat overlegmodel er uit moet zien blijft overigens onduidelijk.

Uiteraard acht ik mijzelf heel goed in staat om de toegevoegde waarde van een CAO te verdedigen maar dan wordt het weer een klassiek welles nietes discussie wat niets toe voegt. Nee; dan de feiten. Steun voor het fenomeen CAO uit onverdachte hoek: de SER. De Sociaal Economische Raad stelde onlangs vast dat er nog genoeg draagvlak is voor het CAO-stelsel; dit stelsel is effectief en de kosten zijn laag. Het vorige kabinet heeft de SER advies gevraagd of er nog genoeg draagvlak is voor de CAO. Het antwoord daarop is ondubbelzinnig 'JA' volgens Evert Verhulp, voorzitter van de SER-commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht die het advies opstelde: Verbreding Draagvlak CAO-afspraken.

Daar waar het gaat om de representativiteit is het een feit dat deze afneemt: ruim 80% van de werknemers valt onder een CAO terwijl ongeveer 20% lid is van een vakbond en dat laatste percentage neemt langzaam af. Het gevaar van een laag ledenaantal is dat vakorganisaties specifieke ledenbelangen gaan verdedigen en minder rekening houden met het algemeen belang. Precies datgene wat de FME stelt. Echter in Nederland realiseren de vakorganisaties zich heel goed dat ze niet alleen moeten opkomen voor de belangen van hun leden maar ook voor de belangen van alle werknemers in de sector. Het is om die reden dat de vakorganisaties in de nieuwe Metalektro CAO sterke verbeteringen hebben afgedwongen voor wat betreft de salarispositie van jongeren! Hoezo alleen opkomen voor een vergrijsde achterban? Vakorganisaties waaronder de VHP2 nemen juist hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door de positie van jongeren ter versterken in een branche waar in de toekomst een groot tekort wordt verwacht aan technisch personeel.

En ja dat wij aan ledenaanwas moeten werken is duidelijk. Evert Verhulp geeft daarbij nog een tip:  Richt je meer op de beroepsinhoud. Laten we daar als VHP2 nu net mee bezig zijn!

Casper Vaandrager