Cao overleg Ampleon

Afgelopen donderdag 13 oktober was de aftrap van het Cao overleg bij Ampleon. Na een verkennend overleg heeft Ampleon aan de vakorganisaties laten weten welke onderwerpen ze met ons willen bespreken. In een aanvullende mail heeft Ampleon haar insteek nader onderbouwd. De insteek van de gezamenlijke vakorganisaties stuur ik als bijlage van deze nieuwsbrief mee. Onze eigen voorstellen hebben we tijdens het verkennende overleg in algemene termen toegelicht en de PowerPoint uit de bijlage is de uitwerking van de werknemersvoorstellen.

Het overleg verliep in een constructieve sfeer. Zoals gebruikelijk voor zo’n eerste overleg bleef het bij een toelichting op de voorstellen door Ampleon en korte wederzijdse reacties. Van een inhoudelijke toenadering was nog nauwelijks sprake. Het vervolgoverleg is op 31 oktober as.

Werknemersstandpunten

Bij Ampleon hebben de vakorganisaties ervoor gekozen om samen met ledenvertegenwoordigers tot gezamenlijke voorstellen te komen. Dat betekent dat in de gezamenlijke inzet de VHP2 kleur niet scherp te onderscheiden is.

 Looptijd/Salaris/Werkingssfeer

De werknemers inzet vinden jullie in de bijlage. De reactie van Ampleon was dat zij in ieder geval geen additioneel verhoging in 2016 willen toekennen en dat de ruimte voor een verhoging in 2017 zeer beperkt is en dat een verhoging van 3 % onbespreekbaar is.  De reden zijn:

  • De kosten van TSA’s met NXP
  • De noodzakelijke investeringen in nieuwe werknemers
  • De overstap naar nieuwe technologieën die investeringen vergen en die naar verwachting een verlies aan productiviteit met zich mee zal brengen.

 Afgesproken is dat Ampleon tijdens een volgend overleg meer inzicht geeft in de cijfermatige onderbouwing van haar bezwaren.  

 Wat de looptijd betreft gaf Ampleon aan dat zij voor een looptijd 1-1-2017 tot 1-4-2018 pleiten. Omdat het jaar 2016 al bijna is afgerond en wat Ampleon betreft ook geen materiele wijzigingen in 2016 plaatsvinden ziet Ampleon geen toegevoegde waarde om een Cao met terugwerkende kracht af te sluiten. Wij vinden het wel wenselijk om per 1-1-2016 een op de vorige Cao aansluitend document te hebben.  

 Ampleon liet weten de vakgroepen 80 en 90 in de toekomst buiten de Cao te willen houden. Ampleon vindt dat deze werknemers de bescherming van de Cao niet nodig hebben en dat zij zo’n grote invloed hebben op de gang van zaken binnen de onderneming dat daar een individueel contract beter bij aansluit.

Ik liet weten dat werknemers in vakgroep 90 sinds jaar en dag een keuze kunnen maken tussen een individueel contract of de Cao. Ampleon gaf aan deze groep binnen Ampleon deze keuze nog niet is voorgelegd. Ampleon overweegt om te beginnen de werknemers in vakgroep 90 deze keuze aan te bieden. Ampleon verwacht niet dat per 1-1-2017 vakgroep 80 en 90 categorisch van de Cao zijn uitgesloten. Belangrijker dan het realiseren van deze afspraak op korte termijn vindt Ampleon het afgeven van dat signaal.

 Variabel salaris

Ampleon onderkent dat de huidige variabel salaris regeling werknemers eerder demotiveert dan motiveert. Om reden stelt Ampleon voor om in 2017 een studie naar een goed alternatief uit te voeren met als doel om in 2018 een regeling te hebben die op een breed draagvlak kan rekenen. De VHP2 heeft net als de andere vakorganisaties op een zuivere winstdelingsregeling met hetzelfde percentage voor iedereen ingezet.

Overige

Ampleon wil een aantal administratief belastende zaken afschaffen. Het gaat dan met name om het A la carte artikel uit de Cao. Wij hebben aangegeven dat we best mee willen denken over afspraken om de administratieve lasten te verminderen maar zaken als de reiskosten en de vakbondscontributie moeten wat mij betreft in de Cao fiscaal voordelig geruild kunnen worden.  

Daarnaast kwamen van beide kanten nog andere onderwerpen te sprake maar in deze nieuwsbrief heb ik met tot de meest belangrijke onderwerpen beperkt.

Het vervolg

Als jullie na het overleg van de 31e oktober behoefte hebben aan een tussentijdse toelichting op het Cao-overleg dan maak ik daar graag tijd voor.

Email: jorg.sauer@vhp2.nl

internet: www.vhp2.nl

 

maandag 17 oktober 2016

vorige  terug naar overzicht