Philips CAO

CAO-overleg Philips

Op 16 april jl. spraken wij met Philips over de thema’s Mantelzorg, Participatiewet en Reparatie opbouw en duur WW. Op 26 maart jl. spraken wij met Philips over Duurzame inzetbaarheid en het Investeringsfonds.

Mantelzorg

Vakorganisaties gaven aan dat Mantelzorg een actueel onderwerp is dat de aandacht verdient. Ik liet weten dat wij van onze leden geen signalen krijgen over dat het lastig zou zijn om met Philips afspraken te maken over de combinatie werk en mantelzorg. Toch stellen wij voor om aan de organisatie duidelijk te maken welke mogelijkheden binnen Philips bestaan om werk en zorgtaken te combineren. Dat hoeft wat de VHP2 betreft geen gedetailleerde en uitputtende opsomming te zijn. Een brede schets van de verschillende opties om tussen werknemer en leidinggever afspraken te maken zou al een goed begin zijn.

Philips liet weten dan men ervoor wil waken om werknemers een probleem aan te praten. Men is nog niet zover om tot actie over te gaan. Maar Philips stond niet negatief tegenover het voorstel om een onderzoek te doen naar de huidige gang van zaken. Ondanks dat Philips zelf geen aanleiding ziet om aan het thema Mantelzorg aandacht te besteden staat men ervoor open om de feiten te verkennen.

Er zijn hierover nog geen concrete werkafspraken gemaakt.

Participatiewet

Ik gaf aan dat de sociale partners in het kader van de participatiewet en het sociaal akkoord 2013 afspraken gemaakt hebben over het bieden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking.  Vanuit onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid wil de VHP2 met Philips afspraken maken over een x aantal mensen met een arbeidsbeperking die Philips vanaf 2015 oplopend naar 2020 en verder jaarlijks in dienst gaat nemen.

Philips staat zeer terughoudend tegenover dit voorstel. Philips vraagt zich af hoe zinvol dat scheppen van deze banen is en of de mensen daarmee echt worden geholpen. Philips vindt dat deze ontwikkeling lijnrecht tegenover de ontwikkeling van de organisatie ingaat. Men ziet op het eerste oog geen enkele kans om op dat vlak zinvolle afspraken te maken. Men ziet wel het maatschappelijke probleem maar ziet daar meer een rol voor de overheid.

Derde jaar WW

Philips is bekend met de voorstellen van vakorganisaties om in de cao de duur en de opbouw van de WW tot het huidige niveau te repareren.

Philips gaf aan dat:

Eerst meer duidelijkheid moet komen alvorens afspraken kunnen worden gemaakt (reactie van de Minister en sociale partners op SER advies). Voor Philips is een bovenwettelijke afspraak over opbouw WW en loongerelateerde WGA inzet voor onderhandeling mits:

 

 • Premie voor de uitkering wordt verdeeld op basis van 50/50
 • Uitvoering bij UWV kan worden belegd
 • Eventuele kosten van uitvoering worden verdeeld op basis van 50/50
 • Concrete afspraken kunnen worden gemaakt over duurzame inzetbaarheid
 • Bepaling in CAO dat afspraak over WW een looptijd heeft die altijd een jaar langer is dan de looptijd van de overige CAO bepalingen (met escape voor toekomstige wijzigingen in de wetgeving)

 Overleg op 26 maart over Duurzame inzetbaarheid

Ik liet aan Philips weten dat het onderwerp duurzame inzetbaarheid voor jullie van groot belang is. Zoals jullie weten hebben wij met Philips een investeringsfonds van 7,5 miljoen afgesproken dat jullie moet helpen om je arbeidsmarktpositie te verbeteren. Over de inrichting van dat fonds horen jullie binnenkort meer.

Ik gaf aan dat een eigen ontwikkelbudget in tijd en/of geld voor jullie van belang is. Philips wilde tijdens het overleg de achtergronden van die vraag weten. Ik gaf aan dat werknemers door zo’n persoonlijk budget de kans krijgen eigen keuzes te maken en dat mensen daardoor gerichtere eigen keuzes kunnen maken.

Ik heb ervoor gepleit om het ontwikkelbudget in relatie tot het investeringsfonds en de bestaande e-miles producten te bekijken.

Philips wil zich wat de duurzame inzetbaarheid betreft vooral op oudere werknemers richten. Philips denkt aan de volgende afspraken:

 • Maatregelen ter bevordering van het deeltijdwerken door oudere medewerkers
 • Faciliteren van het proces bij het gaan werken op een positie met een lagere vakgroep
 • Vernieuwing van “Pensioen In Zicht”
 • Verruimen mogelijkheden voor langdurig onbetaald verlof
 • Ruimere mogelijkheden voor indeling in een lagere vakgroep
 • Opheffen van leeftijdsgrenzen in regelgeving
 • Focus op ‘cultuur’  continueren  c.q. versterken.   

Wij hebben nog niet inhoudelijk op het voorstel van Philips gereageerd. Ik ben ervan overtuigt dat keuzevrijheid van werknemers essentieel is en dat de huidige Philips cultuur daar nog erg ver van afstaat. Als wij op dat vlak afspraken maken dan moeten die met heel veel waarborgen omkleed zijn en dan zou zo’n afspraak wat mij betreft in eerste instantie op een beperkte schaal (bijvoorbeeld Research) toegepast kunnen worden om de afspraak na 1 jaar te evalueren om te bezien hoe een en ander heeft uitgepakt. 

Splitsing Philips

Tijdens het overleg hebben ik aangeven dat ik meer informatie wil over de wijze waarop Philips de aankomende splitsing gaat vormgeven. Op 30 april as. vindt een overleg met Philips plaats over de splitsing. Als jullie op voorhand aandachtspunten hebben die ik tijdens dat overleg aan de orde moet stellen dan hoor ik dat graag. Uiteraard ga ik jullie over relevante zaken informeren.

Hoe nu verder?

Wij hebben met Philips afgesproken om het cao-overleg thematisch aan te pakken. Om meer ruimte te behouden heb ik in eerste instantie ervoor gekozen om niet voorafgaand aan de bijeenkomsten onze voorstellenbrief te sturen. Daarnaast had ik nog niet de input van alle leden voor onze voorstellenbrief. Inmiddels ben ik zover om onze voorstellen naar Philips te sturen. Ik ben van plan om deze voorstellen die gebaseerd zijn op jullie input en die van de cao-commissie in de loop van volgende week naar Philips te sturen. Ik hoor graag als jullie hierover nog vragen/opmerkingen hebben. 

 

donderdag 28 mei 2015

vorige  terug naar overzicht