Principe akkoord PostNL

PostNL en de vakorganisaties, waaronder de VHP2, hebben een principeakkoord bereikt over het Sociaal plan bij PostNL.

Dit  principeakkoord (zie bijlage) wordt door de vakorganisaties aan de leden voorgelegd.  

Wet Werk en Zekerheid

Een nieuw sociaal plan is belangrijker dan ooit omdat op 1 juli 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking is getreden. Daarbij wordt de zogenaamde kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding: deze vergoeding is maximaal € 75.000 of een jaarsalaris. De transitievergoeding valt op een enkele uitzondering na aanzienlijk lager uit dan de kantonrechtersformule uit het huidige sociaal plan. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het helaas niet te voorkomen dat sociale plannen magerder worden.  Als we bij PostNL niets zouden afspreken dan zou per 1 januari 2016 het huidige sociaal plan eindigen en zouden jullie bij onverhoopt bedrijfseconomisch ontslag terugvallen op de transitievergoeding.  

De kern van het akkoord is om werknemers van werk naar werk te begeleiden. Lukt dat niet, dan komt de werknemer in aanmerking voor een vergoeding die over het algemeen hoger is dan de transitievergoeding uit de WWZ.

Met een looptijd van 5 jaar wordt er voor de komende jaren duidelijkheid geschapen over de sociale gevolgen bij reorganisaties.

Van werk naar werk

De nadruk in het akkoord over een nieuw Sociaal Plan ligt op het voorkomen van gedwongen ontslagen en het vergroten van kansen van werknemers op de arbeidsmarkt: het zogenaamde Fasemodel. Dit model bestaat uit in tijd elkaar opvolgende fasen (Fase A tot en met F).

Tijdens deze fasen kan je als medewerker de gelegenheid krijgen om te kiezen voor een (eerder) einde van zijn dienstverband met een (transitie)vergoeding en/of begeleiding van werk naar werk. Een actieve rol in mobiliteit wordt gestimuleerd: Dit betekent dat de vergoeding in fase B het hoogst is en in fase F het laagst. Fase A is alleen mobiliteit, dus is er  nog geen sprake van een vergoeding. Fase B (vrijwillige mobiliteit) is een management instrument waarvan PostNL de toepassing bepaalt.

Voor de inhoud van de verschillende fasen wordt verwezen naar de tekst van het principeakkoord.

Ten opzichte van het huidige sociaal plan is het onderscheid in een 55- en een 55+ regeling komen te vervallen. De VHP2 heeft zich met succes hard gemaakt voor die werknemers die op 31-12-2015 de leeftijd van 55 jaar of ouder hebben bereikt: Voor hen geldt een overgangsregeling bij versneld vertrek

Herplaatsing in een passende functie

Voor werknemers in schaal 10 t/m 13 zijn er financiële consequenties verbonden aan het aanvaarden van een passende functie op een lager schaalniveau. Inpassing vindt plaats in de salarisschaal die bij de nieuwe functie hoort. Voor het verschil is een afbouwtoelage afgesproken van 5 jaar. Mocht men alsnog gedurende de looptijd van het nieuwe Sociaal Plan overcompleet worden, dan zal voor de berekening van  vergoeding wel het oude salaris bepalend zijn.

Menukaart pensioengerechtigde medewerkers.

De menukaart pensioengerechtigde medewerkers (60 jaar en ouder) is een management-instrument om overcompleetheid te voorkomen dan wel te beperken. Deze opties stimuleren de medewerker die nog niet overcompleet is om (met behoud van bepaalde voorwaardelijke pensioenaanspraken) geheel dan wel gedeeltelijk met pensioen te gaan.

Meer informatie

Op Mijn PostNL (mijnpostnl.nl) onder Personele Zaken vind je naast het principeakkoord ook digitale informatiekaarten die per onderdeel meer uitleg geven. Vanaf deze week is er ook  een animatie te zien met uitleg over het principeakkoord.

Conclusie

Het nieuwe Sociaal Plan is  niet zo riant als het huidige sociaal plan maar is gezien de inwerkingtreding van de WWZ naar onze overtuiging het maximaal haalbare. Het alternatief was geen sociaal plan en daarmee zouden we veel slechter af zijn.

Mocht je nog vragen hebben en/of opmerkingen schroom dan niet contact met ons op te nemen (info@vhp2.nl of 040-2116222)

Tenslotte: Het zijn de leden van de vakorganisaties die bepalen  of dit principeakkoord definitief wordt. Wij zullen jullie dan ook op korte termijn in de gelegenheid stellen om je stem uit te brengen over het principeakkoord.

Met hartelijke groet,

Andre Tumelaire en Casper Vaandrager

vrijdag 23 oktober 2015

vorige  terug naar overzicht