Principe akkoord Stork garantie regeling

De VHP2 heeft samen met de andere vakorganisaties  een principe akkoord bereikt met Stork over een garantieregeling behorende bij de actualisatie van het functiehuis van STS Nederland. Waar gaat het precies over?

 STS is al in 2014 begonnen met het opnieuw tegen het licht houden van de functies en functiebeschrijvingen die gehanteerd werden binnen de STS bedrijven. Daar waren twee redenen voor: veel beschrijvingen waren inmiddels verouderd en dekten niet meer de “lading” en er zijn de afgelopen 10 jaar nieuwe functies bijgekomen. Omdat er strenge eisen gesteld worden aan functiewaarderingssystemen  in de cao, hebben vakbondsdeskundigen het hele traject meegekeken en commentaar geleverd. En ook de OR is zoals het hoort betrokken bij het beschrijvingsproces en het uiteindelijke functiehuis. Eind 2015 was de actualisatie zo goed als afgerond.

 Bij het opnieuw beschrijven van functies en het actualiseren van een functiehuis (het totaal aan functies binnen een onderneming) moeten bedrijven volgens de cao ook een beroepsprocedure en een garantieregeling overeenkomen met de vakbonden. Een beroepsprocedure zodat individuele werknemers (functiehouders) die het niet eens zijn met hun nieuwe functie of indeling, bezwaar kunnen aantekenen bij een klachtencommissie die de klacht onderzoekt. Een garantieregeling zodat werknemers geen nadelige gevolgen ondervinden als de functie door de nieuwe beschrijving en indeling in een andere loonschaal terecht komt. Is dit een hogere, dan is het vaak geen probleem natuurlijk. Maar andersom wel.

 In 2015 werd met de vakorganisaties een beroepsprocedure overeengekomen, die werknemers 3 weken de tijd geeft om een klacht in  te dienen als men het niet eens is met de indeling. De commissie oordeelt of de indeling anders moet en geeft bindend advies aan de directie.. De klachtenprocedure is te vinden op het intranet.

 Over de garantieregeling is nu dus een principe akkoord bereikt met Stork. Wat houdt deze regeling in?

 * als functies lager ingeschaald worden, blijven functiehouders in hun huidige schaal (met perspectief) en houden zij ook hun eventuele vaste persoonlijke toeslagen; de schaal wordt dan hun persoonlijke schaal;

* als functies hoger ingeschaald worden, komen functiehouders direct in de nieuwe hogere schaal terecht;

* als functiehouders daardoor meer perspectief hebben worden persoonlijke toeslagen omgezet in salaris (dat meetelt voor vakantietoeslag en pensioenopbouw) en wordt het meerdere weer persoonlijke toeslag;

* als eerder over de persoonlijke toeslag geen opbouw van pensioen en vakantiegeld plaatsvond, wordt een correctiefactor toegepast van 92,59% (vakantietoeslag), 90,89%  (pensioenopbouw) en 84,73% (beide) bij het omzetten van de persoonlijke toeslag naar salaris. Het omzetten gebeurt dus kostenneutraal.

 Over het proces is verder afgesproken:

 * de invoering van het functiehuis vindt plaats op 1-1-2017, om ruim tijd in te bouwen voor uitleg en vragen;

* ieder krijgt persoonlijk informatie over zijn/haar functie en het bijbehorende functieprofiel tijdens de beoordelingsronde in november/december en kan dan vragen stellen;

* de beoordelingsverhoging over 2016 gaat over het per 1 januari 2017 geldende salaris op grond van de per 1 januari 2017 geldende schaal (incl. 1,25% verhoging cao);

* er geldt een beroepsprocedure, als men het niet eens is met de indeling kan men een klacht indienen bij de klachtencommissie en zo nodig bij de bond. Termijnen lopen vanaf ontvangst van de indelingsbrief;

* voor nieuwe medewerkers geldt het geactualiseerde functiehuis vanaf 1 juni 2016.

Met dit principe akkoord hebben de vakorganisaties bereikt dat  de actualisatie van het functiehuis geen gevolgen heeft voor arbeidsvoorwaarden en perspectief van de STS medewerkers.

 

woensdag 18 mei 2016

vorige  terug naar overzicht