Splitsing Philips

Op 3 maart had de VHP2 samen met de andere vakorganisaties een formeel overleg met vertegenwoordigers van Philips en Philips Lighting. Het overleg had de volgende agenda:

 1. Kennismaking
 2. Splitsing: hoe is het gegaan? Wat zijn de verwachtingen naar de toekomst?
 3. Arbeidsvoorwaarden  en pensioenregeling Philips Lighting
  • Afspraken  over de voorbereiding op de zelfstandige status van Philips Lighting
  • Afspraken  over gezamenlijke communicatie naar medewerkers
 4. (Her)indelingenbeleid
 5. Mantelzorg
 6. CAO afspraak over WW verzekering (stand van zaken)
 7. Vaststellen  structuur en frequentie van overleg

Ad 1) We maakten kennis met Wouter van Doorm die namens Philips de HR kolom in Nederland leidt. Pieter Keijsers is zijn evenknie voor Philips Lighting.

Ad 2) We bespraken de splitsingsperikelen waaronder de gevolgen voor de medezeggenschap en het overleg met vakorganisaties. Totdat Philips geen meerderheidsbelang in Philips Lighting meer heeft zal het arbeidsvoorwaardenoverleg gezamenlijk onder leiding van Philips plaatsvinden.

Ad 3) Philips wil op korte termijn een apart overleg starten over de arbeidsvoorwaarden en het pensioen voor Lighting. Het doel van dat overleg is een overgangsdocument voor het moment waarop Philips niet langer >50% van de aandelen van Lighting in eigendom heeft. Dat overleg vindt plaats op 24 maart as. Jullie ledenvertegenwoordiger in het overleg met Philips is Jan Prinsen. Omdat Jan bij Philips werkt ben ik op zoek naar een ledenvertegenwoordiger die bij Lighting werkt. Ik zal de komende tijd onze contactpersonen hiernaar bevragen maar ik stel het ook zeer op prijs als diegene onder jullie die mee wil helpen om de arbeidsvoorwaarden na de overgang vorm te geven zich bij mij meldt.

Ad 4) Zoals jullie weten is in de vorige Cao een studie afgesproken over o.a. de financiële gevolgen van een herindeling van functies. Binnenkort gaan we die studie nader vorm geven. Ik heb Rufus Driessen bereid gevonden om de VHP2 leden in het overleg met Philips te vertegenwoordigen. Rufus was projectleider van het project Active Ageing binnen Philips Research en heeft zodoende een goed inzicht in deze thematiek. Ik vind het van belang dat wij de VHP2 leden nauw bij deze studie betrekken. De wijze waarop dat het beste kan gebeuren zal ik o.a. met Rufus bespreken. Als je zelf behoefte hebt om nauw bij dat onderwerp betrokken te worden en hierover actief wilt meedenken dan kun je hierover contact met me opnemen.

Ad 5) Over mantelzorg is afgesproken om samen met Philips de huidige situatie in kaart te brengen. Vertegenwoordigers van CNV en De Unie gaan zich daar, mede namens VHP2 en FNV, mee bezig houden.

Ad 6) De Stichting van de Arbeid heeft een uitvoerder gekozen om de afspraak over de WW reparatie uit het sociaal akkoord vorm te gaan geven. Tot de zomer worden pilots uitgevoerd om met de uitvoering van deze afspraak ervaring op te doen. Pas na de zomer zal duidelijk worden op welke wijze we samen met Philips de gemaakte Cao afspraak vorm kunnen geven.

Ad 7) We hebben afgesproken dat we in het najaar het volgende reguliere overleg met Philips hebben. Bij dat overleg zal Hans de Jong een toelichting geven over het reilen en zeilen van Philips. Uiteraard hebben wij tussendoor vaker overleg met Philips over allerhande lopende zaken.

 

donderdag 10 maart 2016

vorige  terug naar overzicht