Juridische dienstverlening en dienstverlening aan startende ZZP-ers

Juridische dienstverlening

De VHP2 verleent juridische bijstand aan haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, inkomen, pensioen en rechtspositie. Bijstand varieert van ondersteuning, advies en mediation tot, in het uiterste geval, een procedure bij de rechter. Wij geven ondersteuning bij de overstap van werk in dienstverband naar zelfstandig ondernemerschap (ZZP) en freelance werk.

Hieronder geven we aan welke onderwerpen aanleiding kunnen geven voor juridische bijstand:

Arbeidsverhoudingen: aanstelling, beoordeling, promotie, interne sollicitatie, ontslag, vertrekregelingen, disciplinaire straffen.

Arbeidsvoorwaarden: salaris, toelagen, vergoedingen, (vakantie)verlof, vakbondsfaciliteiten, overwerkregelingen, toepassing sociaal statuten, functiewaardering.

Arbeidsomstandigheden: klimaat, werkruimte, geluidshinder, gereed-schappen, welzijn.

Arbeidssituatie: conflictbemiddeling, seksuele intimidatie/ongewenste omgangsvormen, discriminatie, kwesties met betrekking tot fusies, privatisering, verzelfstandiging, reorganisaties, financieel- en personeels-management.

Om in aanmerking te komen voor onze juridische dienstverlening, moet je tenminste zes maanden lid zijn zonder lopende rechtzaak. Meer informatie over rechtsbijstand tref je aan in het Reglement Juridische Bijstand VHP2 achter de inlog voor leden.

Bemiddeling tussen werkgever en werknemer

De VHP2 kan, als onafhankelijke bemiddelaar, jou en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing van het conflict. Hij of zij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

Heb je een geschil met jouw werkgever en wil je dit oplossen, bel dan voor het maken van een afspraak met ons secretariaat: 040 - 211 6 222.

Juridische bijstand voor niet-leden

Rechtsbijstand door onze organisatie wordt kosteloos verleend als de in artikel 1 bedoelde leden langer dan een half jaar lid zijn. Dit voor zover niet later blijkt dat "het geschil" reeds bestond voor de ingang van het lidmaat-schap.

Heb je een juridisch geschil dat is ontstaan voor de ingang van het lidmaatschap, dan wel ontstaat gedurende de eerste zes maanden van het lidmaatschap, dan is voor juridische ondersteuning zowel de instemming van de directie als een inschrijfgeld van Є 650,- verschuldigd (2016). Hiervoor wordt tien uur juridische bijstand verleend. Worden de tien uren overschreden, dan is voor de verdere dienstverlening ten aanzien van het geschil Є 70,- per uur verschuldigd (2016).

Het inschrijfgeld staat los van de contributie die bij aanvang van het lidmaatschap moet worden voldaan. Daarnaast verplicht men zich om het lopende jaar en de 2 jaar nadien VHP2 lid te blijven.

Dienstverlening aan “ZZP-ers”

Wij geven ook advies aan onze leden die zich als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), freelancer of ondernemer willen gaan vestigen of reeds gevestigd hebben.

Steeds vaker zien wij dat onze leden na beëindiging van hun dienstverband als zelfstandige aan de slag (willen) gaan en dat zij hierbij allerhande vragen hebben.

Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat wij een pakket hebben samengesteld van dienstverlening dat wij aan hen kunnen aanbieden.

Wij bieden advies over:

  • de afweging ondernemerschap ten opzichte van het werken in loondienst
  • fiscale (on)mogelijkheden (*)
  • de VAR-verklaring
  • het starten vanuit de WW
  • de offerte
  • de freelanceovereenkomst
  • incasso’s
  • netwerken

Tevens kunnen wij adviseren bij het opstellen van het businessplan.

Mocht u aldus overwegen om voor u zelf te gaan beginnen raden wij u aan om via het secretariaat een afspraak met een van onze juristen. info@vhp2.nl

*In ons pand aan de Ruusbroeclaan is het belastingadvieskantoor Base Consultants gevestigd. Een samenwerkingsafspraak met dit kantoor maakt het voor ons mogelijk om ook fiscaal advies en inzicht te bieden aan onze leden die als ondernemer willen starten.