Principeakkoord Cao Metalektro | 12 februari 2016

Persbericht (sociaaleconomische redacties)

Datum: 11 februari 2016

Principeakkoord Cao Metalektro

In de vroege ochtend van 11-02-2016 hebben de gezamenlijke vakorganisaties waaronder de VHP2 een principeakkoord afgesloten voor de Cao Metalektro met een looptijd van 37 maanden. Dat is goed nieuws voor werknemers en werkgevers en het brengt de broodnodige rust terug in deze voor de Nederlandse economie zo belangrijke sector.

“Een evenwichtig akkoord dat recht doet aan de belangen van werknemers en de kracht van sector” 

In de kern gaan de afspraken behalve over het salaris, over duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, werktijden en WW.

De Cao begint op 1 mei 2015 en loopt tot 1 juni 2018

Het salaris met een structureel verhogingspercentage van 5,9 % is als volgt verdeeld:

2,1 % per 1-4-2016

0,5 % eenmalig in juli 2016

1,25 % per 1-1-2017

0,6 % eenmalig in maart 2017

1,0  % per 1-8-2017

1,55 % per 1-1-2018

Voor werknemers met een inkomen van € 91.000,- en hoger gelden de afspraken over het salaris niet. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt vanaf 2016 het grensbedrag van € 91.000,- verhoogd met de afgesproken Cao-verhoging.

Duurzame inzetbaarheid

Voor alle werknemers zak in de sector een ontwikkelingsproeftuin worden ingericht. Er wordt met een persoonlijk opleidingsbudget van € 1.000,- per werknemer geëxperimenteerd. Voor dit project is in totaal € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Het gaat nadrukkelijk om opleidingen die de inzetbaarheid van werknemers in de ruimste zin van het woord bevorderen. Naast deze experimenten worden 500 vouchers van € 1.500,- beschikbaar gesteld. Met deze vouchers kunnen werknemers bij A+O een aanvraag indienen in het kader van duurzame loopbaanontwikkeling.

De 2 opleidingsdagen in de Cao worden vanaf nu structureel. Bovendien kunnen deze dagen tot maximaal 5 dagen worden opgespaard.

Sociale innovatie

Partijen hebben een project sociale innovatie afgesproken. Doel hiervan is dat werkgevers, ondernemingsraden en vakorganisaties met elkaar in gesprek gaan over (technologische) ontwikkelingen in de sector en wat deze ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers betekent.

Vierdaagse werkweek

Doel is om voor werknemers met een fulltime dienstverband 4 dagen werken mogelijk te maken. Hiervoor kunnen werknemers niet allen beschikbare vakantie- en roostervrije uren kunnen gebruiken maar ook overuren.

Kopen verlof / roostervrije uren

Het aantal vakantiedagen die de werknemer kan kopen wordt van 6 verhoogd naar 10. De werkgever kan het aantal roostervrije uren voor een lager aantal dan 104 uren (13 dagen) vaststellen, dus ook op 0.

WW

Afgesproken is om de afspraken uit het sociaal akkoord over de reparatie van de publieke WW via een private aanvulling te regelen. De premies voor het private deel komen voor rekening van de werknemer.

Waardering van de afspraken

De gemaakte afspraken over het duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, werktijden, de WW en het loon zijn komen in grote mate overeen met de voorstellen van VHP2. Om die reden leggen wij deze afspraken met een positief advies ter instemming aan onze leden voor. Het was een lange weg om daar te komen. Met name FNV en CNV leden hebben langdurig acties gevoerd om de werkgevers van het belang van goede Cao-afspraken te overtuigen. Onze leden hebben ons regelmatig laten weten dat zij met de strijdpunten van de productiewerknemers solidair zijn ondanks dat deze onderwerpen voor hun eigen positie nauwelijks relevant zijn. Het is de VHP2 weliswaar niet gelukt om de verhogingsgrens van € 91.000,- uit de Cao te schrappen maar het is wel gelukt om deze grens voortaan te indexeren waardoor nieuwe instroom van werknemers die onder deze afspraak vallen beperkt zal blijven.  

Einde persbericht

Voor vragen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met de heer mr. Jörg Sauer, tel: 06-526 98 581

 

vorige  terug naar overzicht