Thema's en standpunten

Thema's en standpunten

Als vakbeweging behartigen wij de belangen van de mensen in het veld. Wij voeren overleg met sociale partners en werkgevers over goede arbeidsvoorwaarden en sociale plannen. Daarnaast richten wij ons op het ontwikkelen van individuele diensten die aansluiten bij de huidige veranderingen op de arbeidsmarkt.
Om je mee te nemen in de actualiteit van onze dienstverlening belichten we hier de achtergronden bij het nieuws, de meest voorkomende thema’s en onze standpunten daarin.
Wij nodigen je van harte uit te reageren.

Pensioen

Pensioen is een van de meest belangrijke arbeidsvoorwaarden. Sinds jaren staat het onderwerp in de belangstelling van de politiek en de media en het bewustzijn over de waarde van pensioen is ook onder de werknemers toegenomen. Als VHP2 staan wij onze leden zowel individueel als collectief met raad en daad terzijde als het gaat over pensioen. Wij beseffen dat het pensioenvraagstuk per generatie een andere impact heeft. Wij staan voor een evenwichtige belangenbehartiging tussen de generaties.  Voor alle vragen over pensioen kun je met ons contact opnemen.

Standpunt van de VHP2 over pensioenen

De VHP2 heeft  als vereniging,  onder andere  in VCP (vakcentrale voor professionals) verband, meermaals haar standpunten over  alle huidige en toekomstige maatregelen t.a.v. onze pensioenen geuit. Het kabinet heeft in 2014 wetgeving ingediend om de pensioenopbouw naar 1,875 % per 1 januari 2015 te verlagen en heeft het financiële toetsingskader (FTK) per 1 januari 2015 aangepast.

Hieronder vinden jullie de uitgangspunten met een nadere toelichting van het standpunt van de VHP2. Lees meer

Standpunt Generatiesolidariteit

Het onderwerp solidariteit in het algemeen en generatiesolidariteit in het bijzonder is met betrekking tot pensioen actueler dan ooit. Het vertrouwen in het pensioenstelsel zoals het nu is ingericht brokkelt af en zowel onder ouderen maar vooral onder jongeren is het vertrouwen in het stelsel broos aan het worden. Bij ouderen speelt, dat zij hun (hoge) verwachtingen in mindere mate zien uitkomen en bij jongeren speelt dat zij weinig vertrouwen hebben dat het geld dat voor hen wordt ingelegd tot een behoorlijk resultaat zal leiden. Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling

Veel van onze leden zijn hoog opgeleid, professioneel en ambitieus en delen een passie: techniek!

Als VHP2 gaan wij in 2015 maar ook in de jaren daarna het onderwerp “Duurzame inzetbaarheid” tot een speerpunt van de VHP2 te maken. Hieronder kun je lezen wat wij reeds hebben gedaan en ook nog steeds doen. Ter afsluiting vinden jullie ideeën en suggesties voor activiteiten die wij nog zouden kunnen ontwikkelen.

Wat wij doen:

Wij hebben met werkgevers afspraken gemaakt om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Een paar voorbeelden: 

o             E-miles Philips

o             Loopbaancoaching in de Metalektro door A+O middelen

o             Opleidingsdagen Philips en Metalektro

o             Investeringsfonds “veerkracht@werk” van € 7,5 milj. Philips

o             Projecten in het kader van Sociale Innovatie Philips

Acties die wij in de richting van onze leden uitvoeren zijn:

•  Het geven van voorlichting/workshops. Het gaat in eerste instantie om het bewustmaken van het belang van duurzame inzetbaarheid en de factoren die de eigen inzetbaarheid beïnvloeden zoals gezonde leefstijl en investeren in je eigen vakmatige en persoonlijke ontwikkeling.

•   Het bieden van coaching om de eigen inzetbaarheid duurzaam te maken en je continue verder te ontwikkelen.

Wat wij nog meer kunnen doen:

•   Het bieden van een forum waarin met collega’s, ook van andere bedrijven, over inzetbaarheid gesproken kan worden.

•   Het werken aan een regionale infrastructuur. Een voorbeeld is het regionale arbeidsmarktprogramma “Op weg naar werkzekerheid”. Vakorganisaties zijn bij het project betrokken. Een uitkomst van het project kan zijn dat overkoepelende afspraken over mobiliteit worden gemaakt in de vorm van bv. een regio cao. Daarnaast zou het goed tot een regionaal  mobiliteitscentrum kunnen leiden die voor een soepele overgang tussen werkgevers in de regio zorgt.

•   Meer aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Een pril voorbeeld hiervan is een sociale innovatieproject binnen Philips over werkdruk. Daarnaast zijn in het kader van sociale innovatie ook een aantal gezondheidsprojecten bij Philips. Dit kan en moet worden uitgebreid.

•   Afspraken zodat werknemers veerkrachtig worden en in staat zijn om hun persoonlijke grenzen te bewaken. Het  leren omgaan met werkdruk is daar een essentieel onderdeel van.

•   Een door de VHP2 beheerde vacaturebank.

•   Voorbeelden van leden die succesvol met hulp van de VHP2 aan de eigen inzetbaarheid gewerkt hebben.

Visie van de VHP2 op “Duurzame inzetbaarheid”

Werkzekerheid komt steeds meer in de plaats van baanzekerheid. Duurzaam inzetbare werknemers zijn in staat om werk te behouden en te verkrijgen. De VHP2 ondersteunt haar leden in allerlei facetten om duurzaam inzetbaar te worden en te blijven. Als gevolg van het dreigend tekort aan technisch personeel wordt in de technische branche in toenemende mate een beroep gedaan op medewerkers om flexibel en breed inzetbaar te zijn.  Dit is een verantwoordelijkheid van werkgevers maar ook steeds meer van werknemers.