Ouderschapsverlof

Wat is de duur van het ouderschapsverlof?

Het aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft bedraagt zesentwintig maal de arbeidsduur per week. Dit is de regeling die geldt vanaf 1 januari 2009. Voor ouderschapsverlof dat al voor die datum is ingegaan, geldt een totale verlofduur van 13 weken.

Het uitgangspunt is dat het verlof per week dient te worden opgenomen gedurende een aangesloten periode van ten hoogste 12 maanden en dat het verlof ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week bedraagt. In afwijking van dit uitgangspunt kan de werknemer de werkgever verzoeken om
a.een langere periode dan twaalf maanden, of
b.het verlof op te delen in ten hoogste zes perioden, waarbij iedere periode ten minste een maand bedraagt, of
c.meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week.

Een werkgever kan een dergelijk verzoek van de werknemer enkel afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Het bestaan van zwaarwegende bedrijfs- en of dienstbelangen wordt niet snel aangenomen. De werkgever moet aannemelijk maken dat het gevraagde verlof onoverkomelijke organisatorische problemen zou veroorzaken.

In hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg is het recht op ouderschapsverlof geregeld. Doel van deze regeling is mannelijke en vrouwelijke werknemers meer mogelijkheden te bieden ouderschapstaken te combineren met betaalde arbeid. De wet geeft aan ouders van kinderen van nul tot acht jaar het recht om gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste zes maanden onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Het is ook mogelijk om het ouderschapsverlof flexibel op te nemen. Het ouderschapsverlof is in beginsel onbetaald, maar in veel cao’s is dat anders geregeld.
Als je hierover vragen hebt of advies wenst neem dan contact met ons op.