Tijdelijk contract

Is de werkgever juridisch verplicht om een tijdelijk contract waarin een einddatum is opgenomen, op te zeggen?

Over het eindigen van een tijdelijk contract zegt de wet het volgende.
Artikel 7: 667 BW is onderdeel van de regelingen rond het einde van de arbeidsovereenkomst. Hierin staat opgenomen dat een overeenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangegeven. Een tijdelijk contract is dus een overeenkomst die vanzelf eindigt wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Opzegging is alleen nodig als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is afgesproken dat opzegging tegen de einddatum verplicht is.

Als voorafgaande opzegging is afgesproken dan gelden de normale opzegbepalingen uit de wet, dat houdt met name in dat een ontslagvergunning vereist is en dat de geldende opzegtermijn in acht moet worden genomen.